Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2011 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2011 , για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εκτρεφόμενα και τα άγρια θηράματα και το κρέας των εκτρεφόμενων και των αγρίων θηραμάτων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ