Решение на Комисията от 29 ноември 2001 година за изменение на нейния процедурен правилник (нотифицирано под номер С(2001) 3031) (2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом)