2006/874/EG: Besluit van de Raad van 28 november 2006 betreffende de aanvaarding door de Europese Gemeenschap van Reglement nr. 107 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake uniforme voorschriften voor de goedkeuring van voertuigen van categorie M 2 of M 3 wat hun algemene constructie betreft (Voor de EER relevante tekst)