2006/874/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2006 o přistoupení Společenství k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 107 o jednotných ustanoveních pro schvalování vozidel kategorie M 2 nebo M 3 z hlediska jejich celkové konstrukce (Text s významem pro EHP)