Sprawa C-410/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 kwietnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) — Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) przeciwko Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA (Swoboda świadczenia usług — Usługi z zakresu lokalnego transportu publicznego — Udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia przetargu — Udzielenie zamówienia przez organ publiczny na rzecz przedsiębiorstwa, w której kapitale posiada on udział)