Komission asetus (EY) N:o 2070/2004, annettu 1 päivänä joulukuuta 2004, luvan antamisesta siirtoihin Intian tasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten välillä