Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2070/2004 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2004, για την έγκριση μεταφορών μεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης καταγωγής Δημοκρατίας της Ινδίας