2012/397/EU: Sklep Komisije z dne 24. oktobra 2011 o Državni pomoči SA 32600 (2011/C) – Francija – Pomoč za prestrukturiranje družbe SeaFrance SA s strani družbe SNCF (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 7808) Besedilo velja za EGP