Uredba Komisije (EU) 2020/1322 оd 23. rujna 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina 3-monoklorpropandiola (3-MCPD), estera masnih kiselina 3-MCPD-a i glicidil estera masnih kiselina u određenoj hrani (Tekst značajan za EGP)