Регламент (ЕС) 2020/1322 на Комисията от 23 септември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества 3-монохлоропропандиол (3-MCPD), естери на 3-MCPD с мастни киселини и глицидилови естери на мастни киселини в някои храни (текст от значение за ЕИП)