Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/172 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie odnowienia zezwolenia na stosowanie 3-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 101.672) jako dodatku paszowego dla prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników, loch, kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek i wszystkich innych podrzędnych gatunków ptaków oraz ptaków ozdobnych, w sprawie nowego zezwolenia dla kurcząt odchowywanych na kury nioski lub utrzymywanych w celach hodowlanych, indyków i indyczek utrzymywanych w celach hodowlanych oraz prosiąt ssących oraz w sprawie uchylenia rozporządzeń (WE) nr 243/2007, (WE) nr 1142/2007, (WE) nr 165/2008, (WE) nr 505/2008 i (UE) nr 327/2010 (posiadacz zezwolenia BASF SE) (Tekst mający znaczenie dla EOG)