Kohtuasi T-529/09: Üldkohtu 4. mai 2012 . aasta otsus — In ‘t Veld versus nõukogu (Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Nõukogu õigustalituse arvamus komisjoni soovituse kohta anda luba rahvusvahelise lepingu sõlmimise eesmärgil läbirääkimiste alustamiseks — Dokumentidega tutvumise osaline keelamine — Rahvusvaheliste suhete valdkonnas avalikke huve kaitsev erand — Õigusnõustamise kaitsega seotud erand — Asjaomase huvi konkreetne ja ettenähtav kahjustamine — Ülekaalukas üldine huvi)