Yhdistetyt asiat C-225/19 ja C-226/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 24.11.2020 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem – Alankomaat) – R.N.N.S. (C-225/19) ja K.A. (C-226/19) v. Minister van Buitenlandse Zaken (Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Yhteisön viisumisäännöstö – Asetus (EY) N:o 810/2009 – 32 artiklan 1 – 3 kohta – Viisumin epäämispäätös – Liite VI – Vakiolomake – Perustelut – Uhka yhden tai useamman jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle taikka kansainvälisille suhteille – 22 artikla – Muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisten ennalta kuulemista koskeva menettely – Viisumin myöntämisen vastustaminen – Muutoksenhaku viisumin epäämispäätökseen – Tuomioistuinvalvonnan laajuus – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin)