Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1889/76 τής Επιτροπής τής 29ης Ιουλίου 1976 περί τών λεπτομερειών εφαρμογής τής χορηγήσεως ενισχύσεως γιά ιδιωτική αποθεματοποίηση στόν τομέα τού χοιρείου κρέατος