Komission asetus (EY) N:o 1800/2005, annettu 28 päivänä lokakuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta