Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1800/2005 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού