2010/264/: Komisjoni otsus, 4. mai 2010 , milles käsitletakse Bulgaaria taotlust kaitsemeetmete kohta seoses erandiga kohustustest, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2001/80/EÜ (teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta) (teatavaks tehtud numbri K(2010) 2688 all)