2013/298/UE: Decyzja Komisji z dnia 19 września 2012 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.31883 (2011/C) (ex N516/2010), którą Austria wdrożyła i planuje wdrożyć na rzecz Österreichische Volksbanken AG (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 6307) Tekst mający znaczenie dla EOG