P8_TA(2017)0356 Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. september 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2016)0461 — C8-0320/2016 — 2016/0221(COD)) P8_TC1-COD(2016)0221 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. september 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde