2014/78/EU: Komission päätös, annettu 10 päivänä helmikuuta 2014 , Tanskan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY 11 artiklan mukaisesti toteuttamasta toimenpiteestä monikäyttöisen maansiirtokoneen tyypin osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 633) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti