2014/78/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2014 , σχετικά με μέτρο που έλαβε η Δανία βάσει του άρθρου 11 της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαγόρευση ενός τύπου μηχανήματος πολλαπλών χρήσεων για χωματουργικές εργασίες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 633] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ