Αναγγελία συνεδρίασης πιστωτών της AB bankas Snoras βάσει της οδηγίας 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων