Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2204 z 22. decembra 2020, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Spojeného kráľovstva a korunných dependencií v zoznamoch tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Únie (Text s významom pre EHP)