Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2204 (2020. gada 22. decembris), ar ko Regulas (ES) Nr. 206/2010 I un II pielikumu groza attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un tās atkarīgajām teritorijām to trešo valstu, to teritoriju vai daļu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu (Dokuments attiecas uz EEZ)