Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2204 2020 m. gruodžio 22 d. kuriuo dėl Jungtinės Karalystės ir Didžiosios Britanijos Karūnos priklausinių įrašų trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašuose iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I ir II priedai (Tekstas svarbus EEE)