Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2204, annettu 22 päivänä joulukuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvia alueita koskevista kohdista sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloissa, joista on sallittua tuoda unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)