Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2204, 22. detsember 2020, millega muudetakse määruse (EL) nr 206/2010 I ja II lisa Ühendkuningriiki ja teatavaid Briti krooni sõltkondi käsitlevate kannete osas selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelus, kust on lubatud liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha (EMPs kohaldatav tekst)