Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2204 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος στους καταλόγους τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται η εισαγωγή ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος στην Ένωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)