Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6689 — Iridium/LBEIP/Desarrollo De Equipamientos Públicos) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ