Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/261, 17. veebruar 2021, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2021) 927 all) (Ainult bulgaaria-, hispaania-, hollandi-, itaalia-, kreeka-, poola-, portugali-, prantsus-, saksa-, slovaki-, taani- ja ungarikeelne tekst on autentsed)