Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/261 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2021 για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 927] (Τα κείμενα στη βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική και σλοβακική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)