Mål T-443/09 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 20 januari 2010 — Agriconsulting Europe mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Offentlig upphandling — Anbudsförfarande — Ett anbud förkastas — Yrkande om uppskov med verkställigheten och att interimistiska åtgärder ska vidtas — Förlust av en möjlighet — Allvarlig och irreparabel skada föreligger inte — Situationen ställer inte krav på skyndsamhet)