Υπόθεση T-443/09 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Ιανουαρίου 2010 — Agriconsulting Europe κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Δημόσιες συμβάσεις — Διαδικασία προσκλήσεως για την υποβολή προσφορών — Απόρριψη προσφοράς — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως και λήψεως προσωρινών μέτρων — Απώλεια ευκαιρίας — Έλλειψη σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας — Δεν συντρέχει επείγον)