2012/100/EU: Sklep Komisije z dne 17. februarja 2012 o metodi za zbiranje premij za presežne emisije CO 2 novih osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP