2012/100/UE: Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie metody pobierania opłat z tytułu przekroczenia poziomu emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 Tekst mający znaczenie dla EOG