2012/100/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2012 , σχετικά με μέθοδο είσπραξης του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών CO 2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ