Υπόθεση T-717/17: Προσφυγή της 13ης Οκτωβρίου 2017 — Chioreanu κατά ERCEA