Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 965/91 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1991 για την επαναφορά των δασμών που εφαρμόζονται έναντι τρίτων χωρών για προϊόντα καταγωγής Γιουγκοσλαβίας