Kommissionens forordning (EU) 2019/89 af 18. januar 2019 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af bromadiolon, etofenprox, paclobutrazol og penconazol i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)