Κοινοποιήσεις των αποφάσεων που λαμ6άνονται στο πλαίσιο διαφόρων διαδικασιών διαγωνισμού στον τομέα της γεωργίας (σιτηρά)