POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Deseto poročilo o stanju izvajanja in programih za izvajanje (kot določa člen 17 Direktive Sveta 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode)