Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1576 z 18. októbra 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2018) 6961] (Text s významom pre EHP)