2018 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1576, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 6961) (Tekstas svarbus EEE.)