Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1576, 18. oktoober 2018, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2018) 6961 all) (EMPs kohaldatav tekst)