Регламент (ЕС) № 1299/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 година относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата Инфраструктура на железопътната система в Европейския съюз (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП