Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 11/85 της Επιτροπής της 2ας Ιανουαρίου 1985 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της