Υπόθεση C-163/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 9ης Δεκεμβρίου 2010 [αίτηση του First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Repertoire Culinaire Ltd κατά The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Οδηγία 92/83/ΕΟΚ — Εναρμόνιση των ρυθμίσεων περί του ειδικού φόρου καταναλώσεως επί της αλκοόλης και των οινοπνευματωδών ποτών — Άρθρα 20, πρώτη περίπτωση, και 27, παράγραφος 1, στοιχεία ε' και στ' — Κρασί, πορτό και κονιάκ για μαγειρική χρήση)