Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 879/81 τού Συμβουλίου τής 10ης Φεβρουαρίου 1981 περί καθορισμού ενδεικτικών οροφών καί κοινοτικής επιτηρήσεως, έναντι τών εισαγωγών ορισμένων προϊόντων καταγωγής Νορβηγίας (1981)