Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 339/84 της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 1984 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολάδου