Komission asetus (EU) N:o 91/2010, annettu 2 päivänä helmikuuta 2010 , jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 638/2004 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 1982/2004 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden tavaroiden luettelosta, joiden tietoja ei sisällytetä tilastoihin, verohallinnon toimittamista tiedoista ja laadunarvioinnista